Moduł Handel kontroluje procesy związane z obrotem towarowym i w efektywny sposób wspiera zarządzanie dystrybucja i logistyką. Ułatwia zarządzanie zaopatrzeniem, sprzedażą oraz magazynami. Jest również wyposażony w platformę sprzedaży internetowej dla klientów instytucjonalnych. Część analityczna modułu dostarcza osobom odpowiedzialnym za poszczególne obszary zagregowane informacje, które pomagają w podejmowaniu właściwych decyzji.

Korzyści, które mogą zostać osiągnięte dzięki wykorzystaniu systemu ERP Firmatic w obszarze handlu to m. in.:

 • spadek kosztów magazynowania poprzez optymalizację wykorzystania powierzchni magazynowych;
 • zmniejszenie zapotrzebowania na kapitał obrotowy dzięki lepszemu zarządzaniu zapasami;
 • łatwiejsza ocena efektów pracy handlowców;
 • dostęp do wielu raportów analitycznych;
 • usprawnienie procesów zaopatrzenia dzięki automatycznemu generowaniu zamówień;
 • większa kontrola relacji handlowych z klientami;
 • lepsze relacje z klientami na skutek lepszego poznania ich potrzeb i preferencji.

Moduł składa się z następujących aplikacji:

 • Zakup;
 • Sprzedaż;
 • Gospodarka magazynowa;
 • Zestawienia.

Zakup

 • automatyczne generowanie zapotrzebowania na towary i materiały na podstawie planów produkcji i zamówień obcych
 • rejestrowanie i kontrola realizacji zamówień własnych
 • kontrola terminów i cen dostaw (porównanie ilości dostarczonych, zafakturowanych i zamówionych; porównanie cen; możliwe automatyczne blokowanie zapłaty faktur, w których wykryto braki)
 • przekroczenie statycznych i dynamicznych minimalnych stanów magazynowych powoduje automatyczne generowanie zamówienia
 • automatyczne generowanie dyspozycji sprzedaży po przyjęciu do magazynu towarów zamówionych przez klienta
 • obsługa importu – rejestrowanie faktur importowych, dokumentów SAD, przygotowanie dokumentacji celnej
 • rejestrowanie faktur zakupu i dokumentów PZ oraz ich parowanie. Zarejestrowane dokumenty są uwzględniane w stanie rozrachunków jeszcze przed ich zaksięgowaniem

Sprzedaż

 • obsługa sprzedaży detalicznej (również sieci sklepów) oraz sprzedaży B2B
 • obsługa kas fiskalnych
 • tworzenie ofert i automatyczne generowanie zapotrzebowania na towary na ich podstawie
 • zarządzanie relacjami z klientem: limity kredytowe, cenniki indywidualne, zaawansowane systemy rabatowe, różne sposoby wyliczania cen
 • generowanie faktur sprzedaży i dokumentów WZ oraz ich parowanie. Zarejestrowane dokumenty są uwzględniane w stanie rozrachunków jeszcze przed ich zaksięgowaniem
 • definiowanie handlowców i ewidencja ich sprzedaży oraz płatności – ułatwia to premiowanie handlowców oraz ocenę efektów ich pracy

Funkcje przeznaczone dla handlowca – umożliwiają automatyzację pracy i szybki dostęp do najważniejszych funkcji

 • dyspozycja sprzedaży – przyjęcie zmówienia powoduje kontrolę stanów magazynowych i wygenerowanie zamówienia obcego lub rezerwację towaru w magazynie; jednocześnie generowany jest też dokument WZ
 • lista zamienników w przypadku braku towaru w magazynie
 • historia zakupów klienta i lista jego ulubionych towarów
 • podpowiadanie opakowania zbiorczego dla zamawianej ilości

Gospodarka magazynowa

 • obsługa dowolnej ilości magazynów
 • obsługa magazynów konsygnacyjnych
 • ewidencja obrotu magazynowego i stanów magazynowych
 • kartoteka towarów i usług zawierająca dowolną ilość indeksów
 • możliwość zdefiniowania sposobu wyceny zapasów (np. cena nabycia, cena zakupu)  i sposobu wyceny rozchodu (np. FIFO, LIFO, średnia ważona)
 • możliwość przypisywania towarom i materiałom cech i atrybutów takich jak data ważności, numer partii, lokalizacja itp.
 • automatyczna konwersja jednostek miar
 • obsługa opakowań zbiorczych
 • kontrola przepływu opakowań własnych i obcych
 • rozliczanie opakowań zwrotnych
 • optymalizacja wydawania towarów
 • optymalizacja tras przejazdu i rozliczanie przewoźników
 • automatyczne kompletowanie kilku wydań dla jednego odbiorcy
 • obsługa kodów kreskowych i terminali bezprzewodowych
 • rezerwacje towarów na potrzeby produkcji lub kompletacji dostaw
 • generowanie dokumentów magazynowych dla każdej operacji (przyjęcia, wydania, przesunięcia itd.)
 • obsługa i księgowanie przecen
 • kontrola poprawności dostaw (kontrola ilości i cen pomiędzy zamówieniem, dokumentem przyjęcia i fakturą)

Inwentaryzacja

 • generowanie arkuszy spisowych
 • rejestrowanie wyników spisu
 • automatyczne tworzenie protokołów różnic
 • obsługa urządzeń przenośnych i kodów kreskowych

Zestawienia

 • rejestry VAT dla faktur własnych i obcych
 • sprzedaż do kontrahenta lub grupy kontrahentów
 • należności i zobowiązania w oparciu o zarejestrowane dokumenty handlowe i płatnicze
 • obroty i stany magazynowe z uwzględnieniem wszystkich cech przypisanych towarom i materiałom
 • towary zalegające
 • towary o krótkich terminach ważności